祧 thiêu, diêu (11n)

1 : Nhà thờ để thần chủ đã lâu đời. Như tổ tiên đã quá xa, lễ định thiên thần chủ đi chỗ khác. Ta quen đọc là chữ diêu.