祠 từ (10n)

1 : Ðền thờ, nhà thờ.
2 : Cúng tế.
3 : Tế xuân.