祕 bí (10n)

1 : Thần.
2 : Bí mật, chức quan giữ các tờ bồi bí mật gọi là bí thư 祕書.