祔 phụ (10n)

1 : Tế phụ, hết tang ba năm, rước thần chủ (神主) vào thờ với tiên tổ gọi là phụ.
2 : Chôn chung (hợp táng).