祈 kì (9n)

1 : Cầu cúng, cầu phúc. Như kì phúc 祈福 cầu phúc.
2 : Báo đền.