祀 tự (8n)

1 : Tế.
2 : Năm, đầu năm gọi là nguyên tự 元祀.