礿 dược, thược (8n)

1 : Ngày tế xuân gọi là tế dược 祭礿. Cũng đọc là thược.

礿
礿
礿