礞 mông (19n)

1 : Mông thạch 礞石 đá mông thạch, dùng để làm thuốc.