礜 dự (19n)

1 : Một thứ đá độc, tính giống như tín thạch 信石.