磽 khao, nghiêu (17n)

1 : Ðất xấu, đất sành sỏi. Ta quen đọc là chữ nghiêu.