磻 bàn, bà (17n)

1 : Tên đất.
2 : Một âm là bà. Ðá dùng làm mũi tên.