磺 hoàng (17n)

1 : Tục mượn dùng như chữ hoàng 黃 để gọi tên đá.
2 : Cũng như chữ quáng 礦.