磷 lân, lấn (17n)

1 : Nước chảy ở khe đá.
2 : Một âm là lấn. Mỏng, mài mỏng.