磴 đặng (17n)

1 : Nham đặng 巖磴 bậc đá, trên núi có bậc đá phẳng có thể lên được.