磯 ki (17n)

1 : Ðống cát đá nổi trong nước.
2 : Hòn đá ngăn giữa nước, đá làm tức nước gọi là ki (ngăn trở).