磧 thích (16n)

1 : Bãi sa mạc, cát đùn cao làm mắc lối đi gọi là thích.
2 : Cát đá nổi trong chỗ nước nông.