磅 bàng, bảng (15n)

1 : Ðá rơi lộp cộp.
2 : Một âm là bảng. Tên số cân của nước Anh Mỹ (tiếng Anh 'pound'). Có hai thứ cân, cân thường thì mỗi bảng là 12 lạng 1 đồng 6 phân, cân quân bình thì mỗi bảng là 10 lạng Tàu.