碉 điêu (13n)

1 : Cái nhà xây bằng đá để phòng giặc cướp (cái lô-cốt).