碇 đĩnh (13n)

1 : Hòn đá để ghi thuyền, cột thuyền, cũng có nghĩa là cái neo.