硬 ngạnh (12n)

1 : Cứng rắn. Nghĩa bóng là bướng bỉnh ương ngạnh.