硫 lưu (12n)

1 : Lưu hoàng 硫黃 lưu hoàng, ta thường gọi là diêm vàng.