硜 khanh (12n)

1 : Tiếng đá.
2 : Một thứ đá nhỏ mà rắn, thường đem nói thí dụ về kiến thức hẹp hòi lại cố chấp.