硎 hình (11n)

1 : Hòn đá mài dao.
2 : Tân phát ư hình 新發於硎 nói dụ tuổi trẻ mới ra đời tiến mạnh không sợ gì.