砦 trại (10n)

1 : Ở núi lấy gỗ ken chung quanh làm hàng rào gọi là trại.