矼 cang, khang, xoang (8n)

1 : Xếp đá làm bệ để qua nước gọi là cang (bệ đá).
2 : Một âm là khang. Thực thà. Tục quen đọc là chữ xoang.