矰 tăng (17n)

1 : Lấy tơ sống buộc tên bắn chim gọi là tăng.