矛 mâu (5n)

1 : Cái giáo, một thứ đồ binh cán dài có mũi nhọn.
2 : Nói năng tự trái ngược nhau gọi là mâu thuẫn 矛盾.