矍 quắc (20n)

1 : Sợ, nhớn nhơ nhớn nhác.
2 : Quắc thước 矍鑠 khỏe mạnh, người già mà sức vóc tinh thần còn khỏe mạnh gọi là quắc thước.