矇 mông (19n)

1 : Lòa. Có con ngươi mà không trông thấy gì gọi là mông.