瞳 đồng (17n)

1 : Lòng tử, con ngươi.
2 : Vô tâm nhìn thẳng, đờ mắt.