瞰 khám (17n)

1 : Nhìn, coi.
2 : Nhìn xuống, cúi xuống mà dòm.