瞎 hạt (15n)

1 : Mù lòa.
2 : Nhắm một mắt. Tục gọi kẻ mù là hạt tử 瞎子.