瞇 mị (15n)

1 : Hiếng mắt, díp mắt.
2 : Một vật gì vào mắt cũng gọi là mị.