瞄 miểu (14n)

1 : Ngắm, dùng mắt ngắm vào đích gọi là miệu chuẩn 瞄準.