瞀 mậu (14n)

1 : Lờ mờ, mờ mịt.
2 : Rối loạn, không có trí thức cũng gọi là mậu.