睪 dịch (13n)

1 : Rình, dòm, nom.
2 : Cùng nghĩa với chữ trạch 澤.