睥 bễ (13n)

1 : Bễ nghễ 睥睨 lét trông, trông nghiêng.
2 : Cái thành ngắn trên tường.