睢 tuy, huy (13n)

1 : Tư tuy 恣睢 lườm hoài.
2 : Sông Tuy.
3 : Một âm là huy. Trợn mắt, ngước mắt.