睇 thê, đê (12n)

1 : Hé mắt nhìn. Cũng đọc là chữ đê.