眩 huyễn (10n)

1 : Hoa mắt.
2 : Những kẻ làm trò quỷ thuật gọi là huyễn nhân 眩人, cùng nghĩa với chữ huyễn 幻.