眢 oan (10n)

1 : Con ngươi dọp lõm vào.
2 : Giếng khô không nước gọi là oan tỉnh 眢井.