眛 muội (10n)

1 : Mắt mờ, mắt không có thần, mắt không được sáng.