眙 dị, di (10n)

1 : Trông thẳng.
2 : Một âm là di. Tên đất.