盼 phán (9n)

1 : Mắt đẹp, nhìn một cách đẹp đẽ, lòng đen lòng trắng phân minh.
2 : Mong ngóng, trông.