盻 hễ (9n)

1 : Lườm, nhìn một cách giận tức gọi là hễ.