盤 bàn (15n)

1 : Cái mâm.
2 : Cái chậu tắm rửa.
3 : Bàn hoàn 盤桓 quanh co, không tiến lên được.
4 : Bồi hồi, bè bạn lưu liên (留連) không rời nhau được cũng gọi là bàn hoàn 盤桓. Ðào Uyên Minh 陶淵明 : Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn 景翳翳以將入,撫孤松而盤桓 cảnh mờ mờ sắp vào trong bóng đêm, vỗ cây tùng lẻ loi, lòng bồi hồi.
5 : Bàn toàn 盤旋 quay liệng, quay liệng vài vòng rồi chạy và bay bổng lên gọi là bàn toàn.
6 : Toàn cuộc. Như thông bàn trù hoạch 通盤籌畫 toan tính suốt cả toàn cuộc.
7 : Ðiểm tra các của cải.
8 : Ðịnh giá hàng hóa.
9 : Tra xét nguyên do. Như bàn cật 盤詰 xét hỏi, hỏi vặn.
10 : Vui. Như bàn du vô độ 盤遊無度 (Thư Kinh 書經) vui chơi vô độ.
11 : Cùng một nghĩa với chữ bàn 磐 : tảng đá lớn.