盟 minh (13n)

1 : Thề, giết các muông sinh đem lễ thần rồi cùng uống máu mà thề với nhau gọi là đồng minh 同盟.
2 : Ở xứ Mông Cổ họp vài ba bộ lạc lại làm một đoàn thể gọi là minh.