盜 đạo (12n)

1 : Kẻ trộm, kẻ cắp. Ngày xưa gọi kẻ cướp kẻ trộm là đạo cả, bây giờ thì gọi kẻ cướp là đạo 盜, kẻ trộm là tặc 賊.
2 : Ăn trộm ăn cắp, cái gì không phải của mình mà mình lấy đều gọi là đạo cả.
3 : Tự thủ lợi ngầm.