盔 khôi (11n)

1 : Cái bạt.
2 : Cái mũ trụ, đội lên đầu để che tên đạn.