盅 chung (9n)

1 : Cái đồ không (bỏ không chưa đựng gì).
2 : Cái chén nhỏ.